สมัครร่วมงานกับเรา

1.ตำแหน่งงานที่สมัคร
สมัครตำแหน่ง*
เงินเดือนที่ต้องการ* บาท
2.ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
มือถือ*
อีเมล์*
วันเดือนปีเกิด* อายุ* ปี
ส่วนสูง ซ.ม. น้ำหนัก ก.ก.
บัตรประชาชนเลขที่*
วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก*
บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน* คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่ติดต่อ
หมายเลขติดต่อ
สถานะภาพ
3.ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา (1)*
ระยะเวลา* จากปี ถึงปี
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง*
คณะ*
สาขาวิชา*
เกรดเฉลี่ย*
ระดับการศึกษา (2)
ระยะเวลา จากปี ถึงปี
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
คณะ
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
ระดับการศึกษา (3)
ระยะเวลา จากปี ถึงปี
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
คณะ
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
ระดับการศึกษาอื่น ๆ (4)
ระยะเวลา จากปี ถึงปี
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง
คณะ
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
4.ประวัติการทำงาน ฝีกงาน ดูงาน กิจกรรมระหว่างการศึกษา (เรียงลำดับจากอดีตถึงปัจจุบัน)
ปีที่ทำงาน (1) ถึงปี
ชื่อบริษัทและที่ตั้ง
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
ลักษณะงาน
ปีที่ทำงาน (2) ถึงปี
ชื่อบริษัทและที่ตั้ง
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
ลักษณะงาน
ปีที่ทำงาน (3) ถึงปี
ชื่อบริษัทและที่ตั้ง
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
ลักษณะงาน
ปีที่ทำงาน (4) ถึงปี
ชื่อบริษัทและที่ตั้ง
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
ลักษณะงาน
ปีที่ทำงาน (5) ถึงปี
ชื่อบริษัทและที่ตั้ง
ตำแหน่งเริ่มต้น
ตำแหน่งสุดท้าย
ลักษณะงาน
5.ความสามารถพิเศษ
ภาษา (1)*
  พูด อ่าน เขียน
ภาษา (2)
  พูด อ่าน เขียน
ภาษา (2)
  พูด อ่าน เขียน
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
อื่นๆ
6.บุคคลใน บริษัท เดอะบริลล์ ที่ท่านรู้จัก
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
7. รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง 1" หรือ 2" (ถ้ามี) โดยขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 500 kb